Yeni Yayımlanan Özelgeler

ÖZELGE TARİH ÖZELGE NO Link AÇIKLAMA EKLENME DÖNEMİ
KVK 1.06.2020 93767041-125[4140072370]-44701 144160 Kurum aktifinde kayıtlı bulunan  gayrimenkulün satışında kurumlar  vergisi ve KDV istisnası. Haziran 2020
KVK 12.05.2020 B.07.1.GİB.4.42.16.01-125-40274 144193 Şirket Aktifine Kayıtlı Olan ve Kiraya Verilmek Suretiyle Değerlendirilen Taşınmaz Satışının KDV ve KVK Yönünden Değerlendirilmesi. Haziran 2020
KVK 5.05.2020 B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[30-2018/4]-352679 144172 İngiltere Mukimi Yayıncı Kuruluş Tarafından Verilen Hizmete İlişkin Yapılan Ödemeler Üzerinden Kurumlar Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Haziran 2020
KVK 5.05.2020 35831311-010.01[KV]-5266 144175 Yapı Kooperatifinin üçüncü kişilere taşınmaz satışı Haziran 2020
KVK 29.04.2020 B.07.1.GİB.4.99.16.01-105[313]-11156 144247 Kiralık gayrimenkullerde oluşturulacak teşhir alanları için yıl içinde yapılan alçıpan, kontroplak vb. harcamaların giderleştirilmesi. Haziran 2020
KVK 29.04.2020 B.07.1.GİB.4.34.16.01-125-347290 144244 Danışmanlık hizmeti karşılığında elde edilen kazancın hangi dönemin beyanına dahil edileceği Haziran 2020
KVK 29.04.2020 B.07.1.GİB.4.34.16.01-120-347292 144241 Yurtdışı eğitim harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı. Haziran 2020
KVK 20.04.2020 62030549-125[5-2018/422]-336767 144220 Yurt dışı mukimi firmaya verilen danışmanlık hizmeti, makina ve teçhizat temini gibi işlerin kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı. Haziran 2020
KVK 18.03.2020 62030549-125-308436 144208 Yurt dışı iştirak kazançlarının kurumlar vergisi kanunu açısından değerlendirilmesi Haziran 2020
KVK 11.02.2020 62030549-120-159471 144187 Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak vergi indirimi hk. Haziran 2020
KVK 10.02.2020 B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[10-17/5]-59323 144184 5746 Sayılı Kanun hükümlerinden  yararlanıp yararlanılmayacağı Haziran 2020
KVK 27.01.2020 B.07.1.GİB.4.46.15.01-125[10-2017/12]-4307 144238 Sermaye Artırımının Ortakların Alacaklarından Karşılanması Halinde Kurum Kazancında İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk. Haziran 2020
KVK 24.01.2020 B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[6-2016/189]-91796 144232 Teknokent’in girişimcilik yarışmasında kazanılan ödülün vergilendirilmesi. Haziran 2020
KVK 21.01.2020 B.07.1.GİB.4.20.15.01-120-5837 144226 Şirket ortağının Ar-Ge teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağı. Haziran 2020
KVK 20.01.2020 B.07.1.GİB.4.16.16.01-125[ÖZG-15/9]-13264 144217 Aktifte kayıtlı bulunan arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi nedeniyle arsanın değer artışında vergilendirme Haziran 2020
KVK 20.01.2020 26468226-125[ÖZG-2-2018]-4280 144214 Teknopark İstisnası Haziran 2020
KVK 8.01.2020 62030549-125[9-2018/320]-22838 144181 Kısmi Bölünme Haziran 2020
KVK 3.01.2020 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[2016-472]-2917 144166 Eğitime katılan personel için yemek ve kafeterya hizmeti verilmesi hk. Haziran 2020
KVK 23.12.2019 62030549-125[10-2019/513]-1138133 144229 İmam Hatip Lisesine yapılacak bağışın KVK 10/1-ç maddesi kapsamında olup olmadığı Haziran 2020
KVK 20.12.2019 64597866-125.10-30813 144223 Ödeme yapıldıktan sonra fon hesabına alınan tutarın Kurumlar Vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği hk. Haziran 2020
KVK 11.12.2019 46480499-140[2018/897]-146441 144190 Taşımacılık Kooperatifinde Risturn İstisnası Haziran 2020
KVK 19.11.2019 62030549-125[5-2018/584]-996044 144211 Serbest Bölgelerde Uygulanan istisna. Haziran 2020
KVK 14.11.2019 52796708-130-20279 144199 Yangın nedeniyle oluşan hasarın  giderilmesi için yapılan masrafların  muhasebe kayıtları hakkında Haziran 2020
KVK 14.11.2019 38418978-125[5-19/1]-398910 144196 Türkiye Cumhuriyeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasındaki Hibe Anlaşması Kapsamında yurtdışında yapılan inşaat işinden sağlanan kazançlarda Kurumlar Vergisi istisnası Haziran 2020
KVK 5.11.2019 64950229-105[2018-026]-54415 144178 Spor kulübü derneği adına yapılan bağışların pos cihazı aracılığı ile tahsilinde belge düzeni. Haziran 2020
KVK 1.10.2019 62030549-125[19-2018/324]-809602 144163 Devir olan şirkete ait geçmiş yıl zararları ve nakdi sermaye artışından kaynaklı faiz indiriminin mahsubu Haziran 2020
KVK 25.09.2019 62030549-125[10-2018/129]-791475 144235 Nakdi sermaye artışının kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Haziran 2020
KVK 17.09.2019 B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[KDV5/I/29/2017/27]-308906 144205 Tahsil edilemeyen kira gelirine ait faturaların gider yazılıp yazılamayacağı hk. Haziran 2020
KVK 16.09.2019 B.07.1.GİB.4.35.16.01-125[6-2017/7]-353854 144202 Güneş enerjisi yatırımının giderleştirilmesi Haziran 2020
VUK 9.01.2020 11395140-105[VUK1-20467]-26847 144157 Z raporlarının tek tek kaydı yerine ay sonunda tek fiş ile defter kaydı yapılıp yapılmayacağı. Haziran 2020
VUK 8.01.2020 11395140-105[VUK1-21340]-E.25182 144151 İkinci el taşınmaz ticareti kapsamında KDV’siz olarak satın alınan gayrimenkulün satışında KDV matrahı ve belge düzeni hk. Haziran 2020
VUK 8.01.2020 11395140-105[VUK1-20182]-25928 144154 Sigorta acenteleri arasındaki iş paylaşımında; belge düzeni, elde edilen kazancın vergilendirilmesi, KDV/BSMV uygulaması hk. Haziran 2020
VUK 7.01.2020 57062627-010.01-357 144148 Serbest meslek erbabının envanterine kayıtlı aracın satışında, kazanca eklenecek tutar, KDV ve hangi bedel üzerinden serbest meslek makbuzu düzenleneceği hk. Haziran 2020
VUK 6.01.2020 51421814-130[35-2017/3]-1026 144139 Vergi mükellefi olmayana yanlış/hatalı düzenlenen e-arşiv faturaya ilişkin kayıtların düzeltilmesini teminen alıcı adına gider pusulası düzenlenip düzenlenemeyeceği hk. Haziran 2020
VUK 6.01.2020 11395140-105[177-2018-VUK2-10873]-E.11737 144142 Faaliyet konusu, dış giyim eşyası imalatı ile fason tekstil işçiliği faaliyetleri olan mükellefin, tüccar sınıfının belirlenmesinde dikkate alınacak had hk. Haziran 2020
VUK 6.01.2020 27575268-105[Mük.242-2018-627]-E.6319 144145 Defter-Beyan Sistemi uygulamasında izleyen faaliyet dönemlerinde sistemi kullanmak üzere tekrar başvuru yapılmasına gerek bulunup bulunmadığı hk. Haziran 2020
VUK 31.12.2019 27575268-105[234-2018-514]-E.477015 144136 Vergi mükellefi olmayan kuruma sehven fazla fatura edilen tutarın iade edilmesi işleminde gider pusulası düzenlenmesi hk. Haziran 2020
VUK 17.12.2019 27575268-105[267-2019-171]-E.454078 144130 Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde inşa edilen elektrik üretim tesisinin bedelsiz devri halinde, stoklarda bulunan ikincil yakıtın (fuel oilin) tesliminde belge düzeni ve yakıtın maliyet bedelinin gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk. Haziran 2020
VUK 17.12.2018 11395140-105[177-2018-VUK2-10824]-E.1116775 144133 Bilanço esasına göre defter tutulan faaliyetin sonlandırılmasını müteakiben, yeniden işe başlanılması halinde hangi usule göre defter tutulacağı hk. Haziran 2020
VUK 16.12.2019 61504625-105-E.62490 144127 Sahibi olunan arsa üzerinde, ticari kazanç kapsamındaki özel inşaat işine ilişkin tesis edilen mükelelfiyetin inşaat tamamlanmadan kapatılması, aktifte yer alan iktisadi işletmeler için tesis edilmesi gereken işlem hk. Haziran 2020
VUK 6.12.2019 11395140-105[VUK1-21024]-E.1072128 144124 Fatura düzenleme sınırının belirlenmesinde, bedel üzerinden yapılan ve belgede gösterilen iskonto tutarı ile KDV’nin dikkate alınıp alınmayacağı hk. Haziran 2020
VUK 3.12.2019 61504625-205-E.59274 144121 Mesleki faaliyetini icra etmeyen SMMM’nin, başka bir gelir getirici faaliyeti dolayısıyla Defter-Beyan Sistemini kullanıp kullanamayacağı, kendi beyannamesini gönderip gönderemeyeceği hk. Haziran 2020
VUK 26.11.2019 48816587-105[2018]-E.62475 144118 Belediye şirketi tarafından belediyeye verilen personel temini hizmetinde belge düzeni ve KDV hk. Haziran 2020
VUK 21.11.2019 27575268-105[Mük.257-2018-645]-E.409926 144112 Maden üretim sahası içerisinde bulunan BOTAŞ’a ait boru hattının üretim sahasının dışına taşınmasına ilişkin yapılan harcamalar hk. Haziran 2020
VUK 21.11.2019 27575268-105[227-2019-168]-E.410800 144115 Başka bir firmanın kullanacağı krediye teminat olmak üzere bankaya ipotek ettirilen gayrimenkulün icra suretiyle satışı halinde kayıtlardan nasıl çıkarılacağı (fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği) hk. Haziran 2020
VUK 18.11.2019 39044742-130[Özelge]-E.988259 144109 696 sayılı KHK kapsamında, hizmet alımı sözleşmelerinin feshi nedeniyle, yükleniciye ödenecek tazminat için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk. Haziran 2020
VUK 14.11.2019 11395140-105[VUK-1-21711]-E.977270 144106 KDV istisnasından yararlanılmadan alınan makine techizat için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu maddesinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk. Haziran 2020
VUK 13.11.2019 19579043-105[2019]-E.142880 144097 Yurtdışı menşeli seyahat sitesi aracılığı ile satışı yapılan konaklama hizmetinde belge düzeni ile bu kapsamda yurtdışından alınan aracılık hizmetinin belgelendirilmesi hk. Haziran 2020
VUK 13.11.2019 19579043-105[2019]-E.142887 144100 Serbest meslek faaliyeti ile ilgili alınan yayın ve kitaplar için düzenlenen ÖKC fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilip edilmeyeceği hk. Haziran 2020
VUK 13.11.2019 84098128-125[6-2019/14]-E.463316 144103 Suriye’deki inşaat işinde çalıştırılan yabancı işçilere ilişkin işçilik giderlerinin belgelendirilmesi hk. Haziran 2020
VUK 25.10.2019 27575268-105[228-2019-137]-E.368406 144094 Ön ödemeli kartlar kullanılarak akaryakıt alımları/satışları ile kart sahibine yapılan sadakat ödemesinde belge düzeni ve sadakat ödemesinin gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk. Haziran 2020
VUK 4.10.2019 11395140-105[VUK1-20421]-E.828131 144091 Serbest Bölgede e-defter kayıtlarının yabancı para birimi ile tutulup tutulamayacağı hk. Haziran 2020

“https://muhasebefinans.wordpress.com” linkinden alınmaktadır