Makaleler

Kitapta Bölüm

Dijital Hizmetler ve Vergilendirilmesi, F. Rifat ORTAÇ, Sevda DENEÇLİ, Cenk Selçuk      ORTAÇ, Dijital Evrenin Yeni İletişim Kodları, Editör Doç.Dr. Sevda DENEÇLİ. ISBN : 978-625-7126-08-3 Basım Sayısı : 1. Basım, Haziran 2020, s 187-199.

Uluslararası Ticarette Vergileme, Abdullah Tekbaş, Fevzi Rifat Ortaç, Hilmi Ünsal, Ufuk   Selen, Recep Narter. Alparslan Uğur, Yayın tarihi 2016, Yayıncı Anadolu Üniversitesi.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

KILINÇ MERİÇ, KURT ALİ, ORTAÇ FEVZİ RİFAT, International Student Mobility and Turquality Perspective in Higher Education

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, ORTAÇ CENK SELÇUK, Mükellef Kaydı Terkin Edilebilir mi?  Mali Hukuk Dergisi 16 (187), 5-16, 2020

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, ÜNSAL HİLMİ, ERTÜRK ATABEY SELİN, A New Policy Instrument In International Trade: “Tax Terror” Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science 6 (Issue 4), pp. 10-19. 2018.

ORTAÇFEVZİ RİFAT, Y SOYSAL, S RADMAD, AY KUTLUCA, H ERTEPINAR, , …Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve Yöntembilimsel Tercihler. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 9 (1)

ORTAÇ FEVZİ RİFAT , EY FURTUNA, Pişmanlıkla Verilen Beyannamenin İhtirazi Kayıtla Verilebilmesi Üzerine Bir Değerlendirme, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2), 423-452, 2017

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, ÜNSAL HİLMİ, YILMAZ ELİF, Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Ön Vergileme Uygulamasının Vergi Sistemine Etkileri Açısından Değerlendirilmesi, İnternational

Journal of Public finance, E-ISSN:2548-0499, C 1,S 1, 2016, s 63-82.

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, ERTÜRK ATABEY SELİN, Bir Vergi Güvenlik Önlemi Olarak Kontrol Edilen Kurum Kazancı ve Türkiye-Hollanda Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması Açısından Uygulamasının İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi, International Journal of Social Inquiry / Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt / Volume 9 Sayı / Issue 1 2016 pp. 63-77.

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, ÜNSAL HİLMİ, Türk Vergi Yargısında İstinaf Sistemi Ve Muhtemel Sorunlar Journal Of Social Science, 3(1), 1-22. (Yayın No: 2663210). 2016.

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, AKÇAY DENİZ, Sosyal Medya Reklamlarının Vergilendirilmesi. Marmara Üniversitesi, Öneri Dergisi, 12(45), 177-185. (Yayın No: 2580232). 2015.

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, The Development And Importance Of The Health Expenditures. Pakistan Journal Of Social Science, 2(4), 311-314. (Yayın No: 546990), (2004).

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan seçilmiş makaleler

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Eğitim Harcamaları. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi (Kontrol No: 667352) (2003)

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Yeni Yasal Mal Rejimi ve Veraset ve İntikal Vergisi. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi (Kontrol No: 667278), (2002).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Ekonomik Kriz ve 2002 Yılında İzlenecek Vergi Politikası. Dönemeç Dergisi(60) (Kontrol No: 667188) , (2002).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Kamu Harcamalarının Etkinlik ve Verimliliğinin Ölçülmesinde Karşılaşılan Sorunlar. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi(182) (Kontrol No: 659527), (2001).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, 2000 ve 2001 Yılı Krizi Çerçevesinde 2002 Yılı Bütçesinin Maliye Politikası Hedefleri ve Analizi. Yeni Türkiye Ekonomik Kriz Özel Sayısı I(41) (Kontrol No: 664215), (2001).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Düzenlenen Ek Vergi Uygulamasının Vergi Hukuk Yönünden Değerlendirilmesi. Türk Hukuk Dünyası(1) (Kontrol No: 659303) ,(2000).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Yarışma Ve Çekilişler Sonucunda Ayni olarak Verilen İkramiyelerde Fatura Değeri Kavramı. Gazi Ün. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7) (Kontrol No: 581685), (1999).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Zirai Kazançların Belirlenmesi Ve Vergilendirilmesi. Konya Ticaret Borsası Dergisi(4) (Kontrol No: 581810), (1999).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Vergilendirilebilir Gelir Kavramı, Geliri Belirleyen Teoriler ve Türk Gelir Vergisinde Yer Alan Gelir Tanımlaması. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 1(2) (Kontrol No: 659119), (1999).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Kamu Maliyesinin Amaçlarına Gerçekten Ulaşmak İsteniyorsa Araçlar Doğru Kullanılmalı. Yeni Türkiye Ekonomisi Özel Sayısı I(27) (Kontrol No: 658888) (1999).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, 1999 Yılı Bütçe Tasarısının Değerlendirilmesi. Başar Mevzuat Dergisi (Elektronik Dergi), 1 (Kontrol No: 581553) ,(1998).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Vergi Reformu Değil Kamu Maliyesi Reformu Yapılmalı. Konya Ticaret Borsası Dergisi, 1 (Kontrol No: 581400), (1998).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Erken Ödeme İndirimi Uygulamasının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 13(1) (Kontrol No: 581162) (1997).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Promosyon Uygulaması Sebebiyle Basında Fiyat Farklılaştırmasının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 12(1) (Kontrol No: 581278) (1996).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri ve 1993 Bütçesi. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 9(1) (Kontrol No: 580992) ,(1993)

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Vergi Mahremiyeti. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(1)

(Kontrol No: 580605) (1990).

ORTAÇ FEVZİ RİFAT, Tüzel Kişilerde Kanuni Temsilcilerin Vergi Sorumluluğu, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 5(1) (Kontrol No: 580799), (1989).