Genel Vergi Hukuku

Bu çalışma da, vergi hukukunun temel esasları, mükelleflerin hak ve ödevleri, vergilendirme süreçleri, vergi suç ve cezalan ve vergi yargı sistemi açıklanmaya çalışılmış. Vergi hukuku alanında çalışan öğretim üyeleri olarak, vergi hukuku alanında verdiğimiz dersler için oluşturulan ders notları ve diğer bilimsel çalışmalar bu çalışmada toplanmış.

(Önsözden)

Konu Başlıkları

Genel İlke ve Esaslar

               Vergilendirme İşlemleri

               Vergi Suç ve Cezaları

               Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü

               Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili